Topic outline

 • General

  ULT2122
  Lecturer : Sayed Mahussain Bin Sayed Ahmad
  Nurazmallail Bin Marni
  Nasrul Hisyam Bin Nor Muhamad

  Semester : Semester I 2010/2011

  Synopsis

  Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kesyumulan Islam melalui keunggulan institusi-institusinya.Ia membincangkan institusi-institusi keluarga, sosial, pendidikan, ekonomi,perundangan, kehakiman dan penguatkuasaan serta politik menurut perspektifIslam. Perbincangan difokuskan kepada konsep kekeluargaan, penghayatan, danpelaksanaannya; konsep sosial dan tanggungjawab masyarakat; falsafah dan sistempendidikan Islam; konsep ekonomi Islam, perbankan dan insurans; konsep danciri-ciri perundangan, kedudukan perundangan Islam dalam perlembagaan Malaysia;konsep kehakiman dan prosedur-prosedur mahkamah yang melibatkan persaksian,pendakwaan, pembuktian dan keterangan; konsep penguatkuasaan zaman awal Islamyang terbahagi kepada wilayah al-qada’, wilayah al-hisbah dan al-mazalim sertaaplikasinya di Malaysia masa kini; konsep politik dan bidang kuasanya yangmerangkumi eksekutif, legislatif, dan judikatif.

  Creative Commons License This work, ULT2122 Islamic Institutions by Sayed Mahussain Bin Sayed Ahmad Nurazmallail Bin Marni and Nasrul Hisyam Bin Nor Muhamad is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
  • Topic 1

   Institusi Keluarga

   ‘Institusi Keluarga’ discuss about the concept of marriage, the definition of marriage, Rukun Nikah, Poligamy, and etc.  • Topic 2

   Institusi Sosial

   ‘Institusi Sosial’discuss about the need to live in society, Social objective,  and Social responsibility.
  • Topic 3

   Institusi Pendidikan

   ‘Institusi Pendidikan’ discuss about the definition of education, the philosophy of Islamic Education, thedifference between Islamic Education and Western Education, and etc.

  • Topic 4

   Institusi Ekonomi

   ‘Institusi Ekonomi’ discuss about the concept of properties in Islam, the Halal and Haram in collecting property, the objective in Islamic Economy, and the difference between Islam economy and Western economy.

  • Topic 5

   Institusi Perundangan

   ‘Institusi Perundangan’ discuss about the characteristics of Islamic Law, the difference between Islamic law and Civil law, Sources for Islamic law, and the basic principle in Islamic Law.

  • Topic 6

   Institusi Kehakiman

   ‘Institusi Kehakiman’ discuss about the ‘Peranan Kehakiman Islam’, Hakim appointment and etc.

  • Topic 7

   Institusi Penguatkuasaan

   ‘Institusi Penguatkuasaan’discuss about the definition Al-Hisbah and the objective, the implementation of Hisbah in todays world, and the Institution of Al-Mazalim.

  • Topic 8

   Institusi Politik

   ‘Institusi Politik’ discuss about the Machiavelli Political principle,  5 major component in politic, the basic of Islamic Politic, and etc.