SPM2102 BAHASA PENGATURCARAAN 1
(SPM2102-BM)

 This course allows guest users to enter

Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada asas dan teknik penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan. Pelajar akan didedahkan dengan beberapa peringkat bahasa pengaturcaraan, konsep system pengaturcaraan seperti pengkompil, penterjemah, editor dan lain-lain. Kaedah penyelesaian masalah menerusi kod sudo dan carta alir akan membantu pelajar merangka teknik dalam pengaturcaraan. Pelajar juga akan didedahkan dengan teknik – teknik kawalan aturcara seperti gelungan, cabangan, tatasusunan, fungsi dan lain-lain menerusi bahasa pengaturcaraan aras tinggi yang dipilih. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat latihan pengaturcaraan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih iaitu C++.

This course allows guest users to enter